Metaalunie voorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
zo ook als METAALUNIE VOORWAARDEN, gearchiveerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een medewerker van  Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten
die hieruit vloeien, voor zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel opdrachtnemer is.
1.2. De medewerker van Metaalunie dat deze voorwaarden gebruikt wordt als opdrachtnemer gezien. De wederpartij wordt gezien als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit
de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door medewerkers van Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s aangeboden, exclusief
omzetbelasting en andere heffingen van belastingen van overheidswege. De
prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, medische-, opslag- en transportkosten plus kosten voor laden, en medewerking aan
douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte
informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
kennis) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet
openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel vermelde
verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete
verschuldigd van 125.000, -. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste
verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van
opdrachtnemer, retourneren. Bij overtreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 11.000, – per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van
opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te
lijden schade, waaronder gemaakte kosten voor verweer tegen deze
aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder
definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn) betaling is ontvangen en aan
de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van: a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de
levertijd of uitvoeringperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
die opdrachtnemer, ontmoet in achtneming van zijn planning, nodig heeft
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd
of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met bekend maken van
zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden
voor de opschorting is komen te vervallen.
Tenzij er tegenbewijs door opdrachtgever wordt geleverd, wordt de duur van de verlenging,
van de levertijd of uitvoeringsperiode verondersteld te zijn en het gevolg te
zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever dient alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade
die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in
geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de materialen op zijn locatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat de materialen aan hem ter beschikking staan. Opdrachtgever
draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de materialen voor opslag,
beladen, transporteren en lossen.
1 januari 2019
Metaalunievoorwaarden
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
plus als METAALUNIEVOORWAARDEN, gearchiveerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan
zich hier tegen verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de
nieuwe materialen de in te ruilen materialen bij zich houdt, blijft het risico van de
in te ruilen materialen bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen materialen niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijgen van kostprijsbepalende factoren, die is
opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is verplicht de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van
overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en
transporteurs, niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur,
brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen,
materialen van informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- van handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt
opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk
wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft
geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst onmiddellijk
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtgever is verplicht in die gevallen de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar
alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding of het ontbinden van het contract voor het te lijden of het geleden verlies of schade als gevolg van de overmacht of opschorting.

Artikel 9: Omvang van het werk

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet: grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het voorzien van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming van schade aan of diefstal of
verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
Er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenkomt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is verplicht de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het afgesproken tijdstip kan uitvoeren en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de toegang krijgt over de
voorzieningen, zoals: gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving wettelijke voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Hoewel het niet de bedoeling is  de voorzieningen die staan in lid 2 van dit artikel te schaden, moet opdrachtgever zich voldoende verzekeren tegen de mogelijke risico’s. Opdrachtgever dient tevens te zorgen voor verzekering van het werkrisico
van het te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever
verplicht dit direct bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als voldoende beschouwd  in de volgende gevallen: als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik wordt genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
volbracht beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet
is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden gemaakt en na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraak van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van riet opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer verplicht zijn
contractuele verplichtingen, zoals te lezen in artikel 14, alsnog na te
komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond
van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit een door ten behoeve van hem gesloten verzekering
is verzekerd. De omvang van deze verplichting is nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2
van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot
maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of de deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het
vergoeden van exclusief schade opdracht beperkt tot maximaal 15% ((btw))
schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en
reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich in de
nabijheid bevinden van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, leidinggevenden, werknemers of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet verplicht tot het vergoeden van schade aan
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde wordt geleverd en waarvan de door opdrachtnemer producten van materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever zal in dit geval alle schade voor opdrachtnemer, waaronder de (volledige) kosten van verweer, vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer in voor de goede uitvoering van
de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewerkt, voor een periode van zes maanden na (op)levering.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het
bepalen in dit artikel zonder nadelige gevolgen voor het geleverde, tenzij dit in strijd wordt gehaald
die afwijkende garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever terugbetaald voor een evenredig deel van de
opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet
opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de
overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen van materialen die door opdrachtnemer worden vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen: alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer kan pas beroep doen op de garantie als
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.8. een. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging van reparatie door opdrachtgever of door
derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van materialen van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.9. Het bepalen in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van
toepassing bij aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie,
als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle
rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben
ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet de klant binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de
zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever moet kosteloos alle medewerking verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen.
16.4. Bij het bepalen van het lid 1 van 2 van dit artikel is opdrachtgever,
nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per
overtreding een boete verschuldigd van 1250, – per dag met een maximum
van 125.000, -. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de rekening van vestiging van opdrachtnemer of op
een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na
factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om,
in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een
verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om betalingsvorderingen op opdrachtnemer te claimen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van uitstel van betaling of faillissement van
opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Als opdrachtnemer wat is overeengekomen volledig heeft
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever door de overeenkomst aan
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of het uitstel van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is
overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom
rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de
dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
na afloop van een jaar wordt het bedrag de rente wordt berekend en
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op
aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in
de zin van artikel 2: 24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2: 24c
BW.
17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van 175, -.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom
incl. rente):
over de eerste 13.000, – 15%
over het meerdere tot 16.000, – 10%
over het meerdere tot 115.000, – 8%
over het meerdere tot 160.000, – 5%
over het meerdere vanaf 160.000, – 3%
De gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een geheel of grotendeels gerechtelijke procedure in
het gelijk wordt gesteld, zijn alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van langdurige zaken: opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van omzet
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op materialen een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij
de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal alle medewerking moeten verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft
het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op
opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als inkomsten maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken,
modellen van vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht
een octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de
levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet gegeven aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft uitsluitend ten behoeve van
het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,
vooral en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen
of om een sub licentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever
aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de
zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als
gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten van verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van enig artikel uit
deze algemene voorwaarden van de onderliggende overeenkomst(en) niet
overdragen of verpanden, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de
overeenkomst

21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een directe opeisbare vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen
die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs is vastgesteld door de opdrachtnemer en de
te maken kosten (regiebasis) afwijken, wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst,
die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en rechter

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.